WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego GENERALSKA w Warszawie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 roku w Warszawie, ul. Bystra B/N przed budynkiem zarządu w ROD Generalska.

Początek obrad w I terminie godz. 11:00, w II terminie godz. 11:30

 • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 13 lipca 2021 r. oraz 15 lipca 2021r. w godz. od 18:00 do 21:00  w budynku biura zarządu.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych. Może w nim uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Do limitu osób nie wliczają się osoby zaszczepione.

W związku z organizacją zebrania na wolnym powietrzu prosimy zabezpieczyć się na ewentualne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

 1. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.
 2. Prosimy o zabranie ze sobą krzeseł do siedzenia.
 3. Osoby zaszczepione prosimy o posiadanie ze sobą dowodu szczepienia. Okazywanie go jest dobrowolne i nieobowiązkowe ale umożliwia nam zwiększenie limitu osób, które mogą wziąć udział w zebraniu.
 4. W przypadku, gdy liczba osób niezaszczepionych, które przyjdą na walne zebranie przekroczy 150 osób, zostanie ono odwołane.

 

 

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego z wyborami do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r, 2019 r. 2020 r (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r, 2019 r. 2020 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 r. 2019 r. 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym.
 10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018r, 2019 r. oraz 2020 r.
 11. Dyskusja.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r., 2019 r. oraz 2020 r
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 2019 r. oraz 2020 r. wraz z preliminarzami.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 r. 2019 r. oraz 2020 r.
 14. Projekt planu pracy na 2021 r.
 15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 17. Dyskusja
 18. Przedstawienie przez Komisje wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy zjazd Delegatów PZD.
 19. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  3. Uchwalenie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
  4. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  5. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  6. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 21. Sprawy różne
 22. Zakończenie obrad.