WALNE ZEBRANIE 2022

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego GENERALSKA w Warszawie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 roku w Warszawie, ul. Bystra B/N przed budynkiem zarządu w ROD Generalska.

Początek obrad w I terminie godz. 11:00, w II terminie godz. 11:30

 • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 30 oraz 31 maja 2022 r. w godz. od 18:00 do 20:00  w budynku biura zarządu.

W związku z organizacją zebrania na wolnym powietrzu prosimy zabezpieczyć się na ewentualne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Prosimy o zabranie ze sobą krzeseł do siedzenia.

Zarząd ROD Generalska

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2021 roku
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 11. Dyskusja
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 13. Projekt planu pracy na 2022 r.
 14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
 15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 16. Dyskusja
 17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) zgłoszonych do składu organu ROD
 18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 19. Wybory uzupełniające członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
  • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
  • Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
  • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
 21. Sprawy różne
 22. Zakończenie obrad.